LG-600/LG-680 打印机提示检查标签或碳带
 
 1. 检查确认使用的标签纸和碳带规格符合要求;
   
 2. 模切标签的透光性要合适,两张标签之间的纵向间隔要小于8mm;
   
 3. 黑标标签纸的黑色标记要清楚,宽度要大于2mm小于20mm;
   
 4. 确定标签纸和碳带按照正确的路径行走;
   
 5. 确定标签纸和碳带按安装图正确从传感器上经过;
   
 6. 打印方式、标签类型及标签格式的设定正确无误,黑标、连续、
             模切、碳带、热敏纸等使用不同的设置;
 
       7.  确认传感器联机正常,连接端子及线材接触良好无松脱损坏;
 
       8.  清洁传感器表面灰尘杂物;